Medisch beroepsgeheim, privacy en Wet cliëntenrechten

De huisarts beschikt over gegevens van zijn patiënten. Dit zijn persoonsgegevens (zoals naam en geboortedatum) en medische gegevens (zoals bloedwaarden en hartfilmpjes).  Er zijn in Nederland strenge regels hoe de huisarts hier mee moet omgaan. Die zien op het medisch beroepsgeheim van de huisarts en de medewerkers van de praktijk en de privacy  van de patiënt. 

De belangrijkste regels zijn de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Meer informatie over de WGBO vindt u hier.

Meer informatie over het gebruik van medische gegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier vindt u ook meer informatie over de regels over het medische dossier.

Medisch beroepsgeheim

Wat is het medisch beroepsgeheim?

De huisarts heeft  de plicht te zwijgen over alles wat hij als huisarts over de patiënt weet. De informatie die de huisarts heeft gekregen van de patiënt mag door de huisarts niet zonder toestemming van de patiënt aan derden gegeven worden of voor een ander doel gebruikt. Dit heet het medisch beroepsgeheim. Het medisch beroepsgeheim gaat over persoonsgegevens en medische gegevens. …

Privacy

medisch dossier icon

Uw huisarts is gehouden uw persoongegevens goed te beschermen om zo de privacy te beschermen. Dit is geregeld in de de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG stelt nog meer voorwaarden en eisen ter bescherming van uw privacy waaraan de praktijk moet voldoen dan de Wbp al deed.

In de AVG zijn de belangrijkste regels voor de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd om uw privacy te beschermen. …

Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Bij elektronische opslag en uitwisseling van gegevens moet de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim goed beschermd worden. De wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens schept de randvoorwaarden waaronder medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld of ingezien. 

De wet regelt daarnaast ook de rechten van cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling.   …


 

© 2009 - 2023 Huisartspraktijk van Breugel  |  Mail ons  |  Nieuwsbrief  |  Contact  | Beveiligde patiëntenomgeving  | Disclaimer |