Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Bij elektronische opslag en uitwisseling van gegevens moet de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim goed beschermd worden. De wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens schept de randvoorwaarden waaronder medische gegevens veilig en elektronisch mogen worden uitgewisseld of ingezien. 

De wet regelt daarnaast ook de rechten van cliënten bij elektronische gegevensuitwisseling.   De wet gaat formeel in per 1 juli 2017, maar wordt gefaseerd ingevoerd. Het is nog wachten totdat de wet daadwerkelijk in werking wordt gesteld.

Deze wet is een aanvulling op de al bestaande wetten die zaken regelen over gegevensuitwisseling, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze  wet veranderd niets wat er over gegevensuitwisseling is geregeld in andere wetten en geeft aan welke extra rechten patiënten hebben bij elektronische gegevensuitwisseling. Belangrijk is dat gegevens beveiligd worden volgens de laatste stand van de techniek. De wet verscherpt de beveiligingseisen.

Hier vindt u meer informatie over de wet en de rechten van de patiënt. Wij raden u aan deze folder te lezen. Hier vindt u nog een juridisch document over de wet.


© 2009 - 2023 Huisartspraktijk van Breugel  |  Mail ons  |  Nieuwsbrief  |  Contact  | Beveiligde patiëntenomgeving  | Disclaimer |