Missie en visie

Een toegankelijke en moderne praktijk waar de inwoners van Zevenhuizen zich vertrouwd en thuis voelen 

Huisartspraktijk van Breugel biedt toegankelijke en laagdrempelige, moderne en  integrale huisartsgeneeskundige zorg aan de bewoners van Zevenhuizen met als doel de kwaliteit van het leven van de patiënten zoveel mogelijk te bevorderen. De praktijk streeft ernaar een zo breed scala aan eerstelijnszorg aan te bieden die afgestemd is op de samenstelling, wensen en behoefte van de patiëntenpopulatie.

De praktijk werkt vanuit de kaders van de reguliere gezondheidszorg en binnen de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).  De professionele standaarden zijn leidend bij de besluitvorming over behandeling. Ingezet wordt om zoveel mogelijk binnen die standaarden maatwerk te leveren. De praktijk zoekt binnen de reguliere gezondheidszorg partners voor samenwerking. 

De praktijk wil degene zijn tot wie haar patiënten zich als eerste wenden als het om  de gezondheidsvragen gaat. De praktijk staat de patiënt binnen haar mogelijkheden met raad en daad bij en heeft daarbij ook oog voor de omgeving van de patiënt zoals  familie en mantelzorgers. 

De praktijk wil een veilige en vertrouwde omgeving zijn voor patiënten en hun omgeving waar alles met betrekking tot de gezondheid van de patiënt vanzelfsprekend bespreekbaar is. In de praktijkvoering en de omgang met de patiënten wordt nadrukkelijk rekenschap gegeven aan het eigen karakter van Zevenhuizen en de inwoners. De medewerkers van de praktijk gaan vriendelijk, met empathie en respect met de patiënten om zonder daarbij de professionele distantie uit het oog te verliezen. 

De communicatie naar de patiënt, de inrichting van de praktijk en de bejegening van de praktijk is erop gericht dat de patiënt zich vertrouwd en thuis voelt op de praktijk. In de communicatie naar en met de patiënt wil de praktijk zo transparant en duidelijk mogelijk zijn. Daarbij wordt duidelijk aangeven wat wel en niet mogelijk en wenselijk is ten aanzien van de behandeling. 

De praktijk maakt een verantwoorde keuze om de patiënt zelf te behandelen of door te verwijzen. Bij die keuze staat eerst en vooral het belang van de patiënt voorop. Daarbij spelen ook de kosten van zorg voor zowel de patiënt als de samenleving een rol bij de keuze voor zelf behandelen of doorverwijzen.

Er  wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en keuzes van de patiënt bij de behandeling. De keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de behandeling worden zoveel mogelijk samen met de patiënt genomen. 

De praktijk zoekt ten aanzien van de behandeling van chronische ziekten zoveel mogelijk samenwerking met andere zorgaanbieders in de ketenzorg. De praktijk bevordert dat haar medewerkers de opleiding en vaardigheden hebben om binnen die ketenzorg te kunnen en mogen werken. De praktijk wil hiermee chronische patiënten de best mogelijke gestructureerde zorg bieden en door het aanbieden van ketenzorg zoveel mogelijk lasten uit handen van de patiënten nemen.

De praktijk wil de patiënt de mogelijkheid bieden contact te hebben met de praktijk op een wijze die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de patiënt. De praktijk biedt daarom de mogelijkheid om online, per telefoon of aan de balie van de praktijk afspraken te maken of andere zaken te regelen zoals een herhaalrecept.

De praktijk heeft nadrukkelijk er voor gekozen om behoudens weekenden en feestdagen op alle dagen van het jaar open en bereikbaar te zijn voor de patiënten. Dit betekent dat er geen waarneming is gedurende het jaar door andere praktijken.

De praktijk wil de kwaliteit van de zorg voortdurend verbeteren. Dat doet zij door daarop gerichte activiteiten zoals de NHG accreditatie, permanente educatie voor de medewerkers en de prestaties van de praktijk objectief en onafhankelijk te laten beoordelen. Verbeteringen worden ook gevonden door kritisch naar het eigen functioneren te kijken door voortdurende zelfevaluatie en te leren van feedback van patiënten en andere betrokkenen bij de praktijk.  Protocollen, standaarden en werkwijzen worden voortdurend in een cyclisch proces volgens vaste en bekende verbetermethoden geëvalueerd en verbeterd.

De praktijk bevordert dat medewerkers zich verder ontwikkelen als (medisch) professional door actief die ontwikkeling te stimuleren.  Dit geldt voor zowel de vakinhoudelijke kennis als de omgang met de patiënten. Ook zet de praktijk in op loopbaanontwikkeling van medewerkers. Zoveel mogelijk binnen de mogelijkheden van de praktijk en anders buiten de praktijk. Daarnaast wil de praktijk actief bijdragen aan het opleiden van mensen in de gezondheidszorg door stageplaatsen aan te bieden voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. 

De praktijk wil een prettige en veilige werkplek zijn voor haar medewerkers en andere personen die werkzaam zijn voor de praktijk maar niet in dienst van de praktijk zijn. Daarom wordt er geen intimidatie en (verbaal) geweld tegen medewerkers van de praktijk geduld en trekt de praktijk daar duidelijk grenzen in.

© 2009 - 2023 Huisartspraktijk van Breugel  |  Mail ons  |  Nieuwsbrief  |  Contact  | Beveiligde patiëntenomgeving  | Disclaimer |