Aanbod van huisartsenzorg

Het huisartsengeneeskundig zorgaanbod in Nederland is onderverdeeld in het basisaanbod en het extra aanbod. De praktijk levert zowel het basisaabod als extra aanbod. De indeling van de zorg die de huisarts biedt is gewijzigd met het uitkomen van het LHV Aanbod huisartsgeneeskundige zorg 2022 ten opzichte van de eerdere versie van 2015. Anders dan de indeling in 2015 ziet de indeling op de medische inhoud en niet meer op de organisatie van de zorg. Huisartsgeneeskunde is medisch-generalistische, persoonsgerichte en continue zorg, die gezamenlijk met een team van ondersteuners wordt uitgevoerd in de buurt van de patiënt en van wieg tot graf. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg 2022 van de LHV.

Tot het basisaanbod behoort de eerste opvang van alle klachten en symptomen die samenhangen met gezondheid of ziekte voor thuiswonende patiënten en afhankelijk van de klachten en aandoeningen, de verdere behandeling hiervan.

Hoe vaak ziekten voorkomen, de ernst van de mogelijke aandoening en de mogelijkheden in de huisartsenpraktijk bepalen of een huisarts voldoende kennis en ervaring heeft om de patiënt zelf te helpen en te behandelen of de patiënt verwijst. Problemen van niet-medische aard, zoals schulden, eenzaamheid, verzorging thuis, worden niet door de huisarts binnen het basisaanbod opgelost of behandeld. De huisarts verwijst naar andere hulpverleners in het sociale of verpleegkundige domein wiens taak dat wel is. De wensen en mogelijkheden van zowel huisarts als patiënt en de zorgvraag bepalen of de zorg in de huisartsenpraktijk, bij de patiënt thuis of op afstand via digitale kanalen wordt verleend.

De kerntaken van de huisarts horen bij het basisaanbod, deze kerntaken zijn het verlenen van medisch generalistische zorg, zorgcoördinatie, spoedeisende huisartsenzorg, preventieve zorg en terminaal palliatieve zorg. Voor een uitgebreiden toelichting op de begrippen verwijzen wij naar het document Aanbod huisartsgeneeskundige zorg 2022 van de LHV. Ook vindt u in dit document de uitwerking van het zorgaanbod naar klachten en aandoeningen.

Het huisartsenteam kan naast een huisarts bestaan uit doktersassistent, praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH), POH-GGZ ). Personeel in de huisartsenpraktijk werkt onder inhoudelijke supervisie van de huisarts, in een verlengde armconstructie en levert dus huisartsenzorg.

De competenties van de huisarts en het ondersteunende personeel zijn afgestemd op het basisaanbod. Ondersteuners helpen de huisarts om de kwaliteit van de zorg voor de patiënten te garanderen en te bewaken. In de praktijk moet voldoende ruimte zijn om plaats te bieden aan de ondersteuners wanneer deze gewenst zijn.

Op het basisaanbod is het keurmerk dat hoort bij de NHG-Praktijkaccreditering® van toepassing.

Het extra zorgaanbod ziet op zorg ter vervanging van zorg die traditioneel elders wordt aangeboden.

Patiënten die in een instelling wonen waar ze behandeling krijgen vanuit de Wlz (zoals verpleeghuizen)vallen niet onder het basisaanbod huisartsenzorg. Onze medische Zorg in de Zevenster valt daarom onder het extra zorgaanbod.

Ook de zorgtaken volgens specifieke afspraken op verzoek van de overheid zoals de griepvaccinatie vallen onder het extra zorgaanbod net als het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg 2022 van de LHV.