Over de praktijk

Huisartspraktijk van Breugel bestaat sinds mei 2009 toen dokter van Breugel de praktijk overnam. Sinds 2009 is de praktijk gegroeid van een praktijk met twee parttime assistenten naar een moderne huisartsenpraktijk waar een heel team aan huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten werkt en waarvan vanuit een duidelijke teamgedachte wordt gewerkt.

Wij doen ons uiterste best om ondanks de groei en de modernisering van de praktijk het een dorpspraktijk te laten blijven waar u zich als inwoner van Zevenhuizen vertrouwd en thuis voelt. De door ons geleverde zorg moet laagdrempelig zijn en is afgestemd op de samenstelling, wensen en behoefte van de inwoners van Zevenhuizen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij niet alleen inzetten op verdere digitalisering van de huisartsenzorg maar ook nadrukkelijk de mogelijkheid bieden om via de telefoon of op de praktijk zelf aan de balie uw zaken te regelen met de praktijk. Daarbij is het uitgangspunt dat er een keuze moet zijn voor de patiënt om te kiezen voor wat het beste past. Meer hierover leest u in onze missie en visie.

De praktijk heeft in 2017 de NHG-Praktijkaccreditering® behaald en het daarbij passende kwaliteitskeurmerk is sindsdien toegekend door npa. In 2023 is dit na een audit tot en met 2026 verlengd.

De praktijk is sinds 2012 een SBB erkend leerbedrijf. Wij hebben sinds die tijd diverse professionals voor de huisartsenzorg opgeleid waarvan een deel nog steeds voor de praktijk werkt. WIj vinden dat wij een bijdrage moeten leveren aan het opleiden van nieuwe profesiionals in de huisartsenzorg om er zo voor te zorgen dat er voldoende personeel is. Dat betekent dat u binnen de praktijk te maken krijgt met stagiaires en leerlingen die allen onder begeleiding van gediplomeerde assistenten hun opleiding voltooien. Ook bieden wij stageplaatsen aan voor andere functies binnen de huisartsenzorg.

De praktijk publiceert jaarlijks jaarverslagen waarin zij verslag doet van hoe het dat jaar met de praktijk is gegaan. Deze kunt u hier lezen.

De praktijk voert elke drie jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit. Wij berichten hierover via onze website.

Een toegankelijke en moderne praktijk waar de inwoners van Zevenhuizen zich vertrouwd en thuis voelen

Huisartspraktijk van Breugel biedt toegankelijke en laagdrempelige, moderne en integrale huisartsgeneeskundige zorg aan de bewoners van Zevenhuizen met als doel de kwaliteit van het leven van de patiënten zoveel mogelijk te bevorderen. De praktijk streeft ernaar een zo breed scala aan eerstelijnszorg aan te bieden die afgestemd is op de samenstelling, wensen en behoefte van de patiëntenpopulatie.

De praktijk werkt vanuit de kaders van de reguliere gezondheidszorg en binnen de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De professionele standaarden zijn leidend bij de besluitvorming over behandeling. Ingezet wordt om zoveel mogelijk binnen die standaarden maatwerk te leveren. De praktijk zoekt binnen de reguliere gezondheidszorg partners voor samenwerking.

De praktijk wil degene zijn tot wie haar patiënten zich als eerste wenden als het om de gezondheidsvragen gaat. De praktijk staat de patiënt binnen haar mogelijkheden met raad en daad bij en heeft daarbij ook oog voor de omgeving van de patiënt zoals familie en mantelzorgers.

De praktijk wil een veilige en vertrouwde omgeving zijn voor patiënten en hun omgeving waar alles met betrekking tot de gezondheid van de patiënt vanzelfsprekend bespreekbaar is. In de praktijkvoering en de omgang met de patiënten wordt nadrukkelijk rekenschap gegeven aan het eigen karakter van Zevenhuizen en de inwoners. De medewerkers van de praktijk gaan vriendelijk, met empathie en respect met de patiënten om zonder daarbij de professionele distantie uit het oog te verliezen.

De communicatie naar de patiënt, de inrichting van de praktijk en de bejegening van de praktijk is erop gericht dat de patiënt zich vertrouwd en thuis voelt op de praktijk. In de communicatie naar en met de patiënt wil de praktijk zo transparant en duidelijk mogelijk zijn. Daarbij wordt duidelijk aangeven wat wel en niet mogelijk en wenselijk is ten aanzien van de behandeling.

De praktijk maakt een verantwoorde keuze om de patiënt zelf te behandelen of door te verwijzen. Bij die keuze staat eerst en vooral het belang van de patiënt voorop. Daarbij spelen ook de kosten van zorg voor zowel de patiënt als de samenleving een rol bij de keuze voor zelf behandelen of doorverwijzen.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en keuzes van de patiënt bij de behandeling. De keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de behandeling worden zoveel mogelijk samen met de patiënt genomen.

De praktijk zoekt ten aanzien van de behandeling van chronische ziekten zoveel mogelijk samenwerking met andere zorgaanbieders in de ketenzorg. De praktijk bevordert dat haar medewerkers de opleiding en vaardigheden hebben om binnen die ketenzorg te kunnen en mogen werken. De praktijk wil hiermee chronische patiënten de best mogelijke gestructureerde zorg bieden en door het aanbieden van ketenzorg zoveel mogelijk lasten uit handen van de patiënten nemen.

De praktijk wil de patiënt de mogelijkheid bieden contact te hebben met de praktijk op een wijze die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de patiënt. De praktijk biedt daarom de mogelijkheid om online, per telefoon of aan de balie van de praktijk afspraken te maken of andere zaken te regelen zoals een herhaalrecept.

De praktijk heeft nadrukkelijk er voor gekozen om behoudens weekenden en feestdagen op alle dagen van het jaar open en bereikbaar te zijn voor de patiënten. Dit betekent dat er geen waarneming is gedurende het jaar door andere praktijken.

De praktijk wil de kwaliteit van de zorg voortdurend verbeteren. Dat doet zij door daarop gerichte activiteiten zoals de NHG accreditatie, permanente educatie voor de medewerkers en de prestaties van de praktijk objectief en onafhankelijk te laten beoordelen. Verbeteringen worden ook gevonden door kritisch naar het eigen functioneren te kijken door voortdurende zelfevaluatie en te leren van feedback van patiënten en andere betrokkenen bij de praktijk. Protocollen, standaarden en werkwijzen worden voortdurend in een cyclisch proces volgens vaste en bekende verbetermethoden geëvalueerd en verbeterd.

De praktijk bevordert dat medewerkers zich verder ontwikkelen als (medisch) professional door actief die ontwikkeling te stimuleren. Dit geldt voor zowel de vakinhoudelijke kennis als de omgang met de patiënten. Ook zet de praktijk in op loopbaanontwikkeling van medewerkers. Zoveel mogelijk binnen de mogelijkheden van de praktijk en anders buiten de praktijk. Daarnaast wil de praktijk actief bijdragen aan het opleiden van mensen in de gezondheidszorg door stageplaatsen aan te bieden voor doktersassistenten en praktijkondersteuners.

De praktijk wil een prettige en veilige werkplek zijn voor haar medewerkers en andere personen die werkzaam zijn voor de praktijk maar niet in dienst van de praktijk zijn. Daarom wordt er geen intimidatie en (verbaal) geweld tegen medewerkers van de praktijk geduld en trekt de praktijk daar duidelijk grenzen in.

Op 3 januari 2017 heeft de praktijk de NHG-Praktijkaccreditering® behaald en en is het daarbij passende kwaliteitskeurmerk toegekend door NHG Praktijk Accreditering b.v. (NPA). In 2018, 2019 en 2020 en 2023 is het kwaliteitskeurmerk na een audit wederom toegekend.

De NHG-Praktijkaccreditering® betekent dat onafhankelijk is erkend dat de praktijk op hoog niveau zorg verleent. Het meest belangrijk voor de praktijk is dat door de accreditering voortdurend verbeteringen worden doorgevoerd om nog betere zorg te verlenen met een efficiënte praktijkvoering.

NPA is als onafhankelijke organisatie opgericht door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) om de huisartsenzorg te helpen verbeteren en de kwaliteit op peil te houden.

De normen op basis waarvan de praktijk is beoordeeld zijn vastgesteld door een onafhankelijk College van Deskundigen, waarin vertegenwoordigd zijn de huisartsenorganisaties NHG en LHV, de consumenten- en patiëntenorganisatie NPCF en Zorgverzekeraars Nederland. De Inspectie voor de Gezondheidszorg treedt in het college op als waarnemer.

De belangrijkste criteria die gehanteerd zijn om de praktijkvoering van de praktijk te beoordelen, hebben betrekking op de praktijkinrichting, standaarden en op wetgeving. Concreet gaat het over zaken als het gebruik van protocollen voor triage, bereikbaarheid, de delegatie van voorbehouden handelingen, herhaalrecepten, hygiëne, reiniging en sterilisatie, beheer van medische middelen en de afvoer van medisch afval.

Deze criteria hebben daarnaast ook betrekking op het personeelsbeleid, risicoanalyse, patiëntenenquêtes en op het jaarverslag en het beleidsplan van de praktijk. Daarnaast is de praktijk beoordeeld op de manier waarop ze omgaan met patiënten met diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.

De praktijk zal elke drie jaar opnieuw onderzocht worden of het nog voldoet aan de normen en de accreditering kan worden verlengd. Wij zullen u over deze audits informeren via onze nieuwsberichten.

Dit keurmerk ziet op alle huisartsenzorg die de praktijk levert.

De praktijk is sinds september 2012 een SSB erkend leerbedrijf. Omdat wij het opleiden van nieuwe doktersassistenten belangrijk vinden bieden wij leerlingen van de doktersassistentenopleiding een stageplek aan.

Het is veel in het nieuws. Het tekort aan personeel in de gezondheidszorg wordt steeds groter en het wordt voor huisartsenpraktijken steeds moeilijker om aan gediplomeerde doktersassistenten te komen.

Omdat wij het belangrijk vinden dat er voldoende nieuwe professionals in de toekomst in de huisartsenzorg werken zetten wij al enige jaren in op het opleiden van doktersassistenten. Dat betekent dat u binnen de praktijk te maken krijgt met stagiaires en leerlingen die u te woord staan en verder helpen. Uiteraard onder begeleiding en supervisie van gediplomeerde doktersassistenten. Soms betekent dit dat het iets langer duurt voordat een bijvoorbeeld een afspraak is gemaakt of dat de stagiaire of leerling iets moet navragen of moet laten controleren. WIj rekenen in dit kader op uw begrip dat het soms iets langer kan duren of zaken niet in een keer goed gaan. Voor ons als huisartsprakijtk is het essentieel voor de toekomst dat er voldoende nieuwe professionals in de huisartsenzorg willen werken en proberen via stages en leertrajecten studenten hiervoor warm te krijgen en hun goed voor te bereiden op een toekomst in de huisartsenzorg.